Limtex cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, phát triển cho hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp như: nhập/xuất cơ sở dữ liệu, tích hợp, mở rộng hệ thống công nghệ thông tin ....

Tích hợp, kết nối và mở rộng hệ thống công nghệ thông tin cho doanh nghiệp
Tìm hiểu thêm
Nhập/ Xuất dữ liệu từ các nguồn ngoài (excel/ csv/ text ....) vào hệ thống dữ liệu doanh nghiệp
Tìm hiểu thêm
Nhận tư vấn, phát triển hệ thống công nghệ thông tin nhằm đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Tìm hiểu thêm